Eigen trainer
Altijd Resultaat 
Groot aanbod
Veel variatie
Gratis bootcamps

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geel Huis B.V.

 

1. DEFINITIES

Geel Huis B.V. (hierna: GH): de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten.
Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) en/of rechts perso(o)n(en) die al dan niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen GH en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’.
Sport)Activiteiten: de sportlessen (Personal Training, Bootcamp, (groeps)trainingen, fitness, etc. etc.) en al dan niet hieruit voortkomende adviezen in de vorm van specifieke (voeding)programma’s (Sportvasten, detox evenals andere vormen van voedingsbegeleiding) die u kunt volgen bij GH.
Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan GH voor afgenomen producten en/of diensten. Het lesgeld betaalt u voor de credits en/of abonnementen en/of coaching/begeleiding van de betreffende les / het programma. Deze credits en/of abonnementen en/of coaching/begeleiding geven u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die GH geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits en/of abonnementen en/of coaching/begeleiding mee bedoeld worden .

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer/Cliënt zich bij GH heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles, groepsles, personal training, bootcamp of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en) en/of coaching/begeleiding geniet op het gebied van bijvoorbeeld voeding en leefstijl hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van GH) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een (digitale) bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.
3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door GH geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en GH niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden. 3.3 Ten faveure van het doorgang kunnen laten vinden van zo veel mogelijk trainingen kan het zijn dat de samenstelling van de trainingsgroepen anders is dan vooraf vermeld of afgesproken. Een 1op2 training kan daardoor ook als 1op3 of 1op4 training gegeven worden.
3.4 Indien zich naar het oordeel van GH onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is GH bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.
3.5 De overeenkomst gesloten met GH is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
3.6 In geval van half jaar en jaar lidmaatschappen, wordt het lidmaatschap na de afloop periode omgezet naar een maand lidmaatschap welk maandelijks opzegbaar is.
3.7 Een lidmaatschap loopt van de eerste t/m de laatste dag van de maand. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van één maand.

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en indexering.
4.2 GH is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte credits die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.
4.3 Indien de Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die GH in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.
4.4 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.
4.5 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
4.6 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 GH zal via de website en/of het online registratiesysteem bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.
5.2 Indien GH voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat is om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is GH bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door GH schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat GH gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) gedurende drie weken na het verstrijken van de betreffende week, worden ingehaald; e.e.a. in overleg met GH . Indien de Activiteit(en) niet worden ingehaald komen deze te vervallen. Op het overeengekomen lesgeld/credits wordt geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hierover door GH anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.
6.2 Deelnemer dient zich te allen tijde minimaal 24 uur van te voren uit te schrijven voor deelname aan een Activiteit. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit via het online inschrijfsysteem. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschied verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld worden in dit geval nimmer gerestitueerd.
6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is GH verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van GH , het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal GH mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.
6.4 GH behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is GH nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van GH ligt.
6.5 In geval van blessures, vakanties of andere redenen waardoor Deelnemer verhinderd is of niet deel kan nemen aan een training, heeft deelnemer de mogelijkheid om in totaal per 12 maanden zijn/haar lidmaatschap maximaal 5 weken te bevriezen. In deze context betekend dat, dat Deelnemer lid is zonder dat hij/zij lesgeld hoeft te betalen. Na deze 5 weken wordt het lidmaatschap weer geactiveerd en is het niet mogelijk deze binnen deze 12 maanden opnieuw te bevriezen.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN GH

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.
7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan GH mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door GH . GH zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.
7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan GH , evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.
7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.
7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij GH . Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk. In het geval van een jaar- of halfjaarlidmaatschap is definitief stopzetten niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 GH is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
8.2 GH is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door GH , of instructeurs in dienst van GH, gegeven instructies.
8.3 GH is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GH. Indien GH aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van GH genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.
8.4 Deelnemer is jegens GH aansprakelijk wanneer GH op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door GH– of instructeurs in dienst van GH – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient GH te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.
8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. GH is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.
8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is GH niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op GH, aangezien door deelname aan een Activiteit bij GH slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van GH opvolgen.
9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door GH te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen. In het geval van binnen activiteiten komt dit neer op binnen schoenen en schone sportkleding.
9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop GH de situatie zal beoordelen.
9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.
9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door GH, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor GH. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt van uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door GH.

10. GESCHILLEN

10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen de Deelnemer en GH over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze GH te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Deelnemer als GH worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.
10.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Deelnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan GH heeft voorgelegd.
10.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
10.5 Wanneer de Deelnemer een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is GH aan deze keuze gebonden. Wanneer GH dat wil doen, zal de Deelnemer binnen vijf weken na een daartoe door GH schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt GH de keuze van de Deelnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is GH gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
10.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
10.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan GH surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
10.8 De Geschillencommissie dient een erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) aangesloten partij te zijn.

Wat is mijn BMI?

Bereken hier of jouw BMI een gezonde BMI is
CM
KG
Fitsyou personal & small group training
Rietveldenweg 16a, 5222 AR 's-Hertogenbosch
06 - 54675372 - info@fitsyou.nl - KVK 78117186 - BTW nr NL861269779B01