Eigen trainer
Altijd Resultaat 
Groot aanbod
Veel variatie
Gratis bootcamps

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

City Bootcamp B.V.

 

1. DEFINITIES

City Bootcamp B.V. (hierna: CB): de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten.
Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) en/of rechts perso(o)n(en) die al dan niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen CB en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’.
Sport)Activiteiten: de sportlessen (Personal Training, Bootcamp, (groeps)trainingen, fitness, etc. etc.) en al dan niet hieruit voortkomende adviezen in de vorm van specifieke (voeding)programma’s (Sportvasten, detox evenals andere vormen van voedingsbegeleiding) die u kunt volgen bij CB.
Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan CB voor afgenomen producten en/of diensten. Het lesgeld betaalt u voor de credits en/of abonnementen en/of coaching/begeleiding van de betreffende les / het programma. Deze credits en/of abonnementen en/of coaching/begeleiding geven u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die CB geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits en/of abonnementen en/of coaching/begeleiding mee bedoeld worden .

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer/Cliënt zich bij CB heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles, groepsles, personal training, bootcamp of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en) en/of coaching/begeleiding geniet op het gebied van bijvoorbeeld voeding en leefstijl hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van CB) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een (digitale) bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.
3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door CB geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en CB niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden. 3.3 Ten faveure van het doorgang kunnen laten vinden van zo veel mogelijk trainingen kan het zijn dat de samenstelling van de trainingsgroepen anders is dan vooraf vermeld of afgesproken. Een 1op2 training kan daardoor ook als 1op3 of 1op4 training gegeven worden.
3.4 Indien zich naar het oordeel van CB onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is CB bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.
3.5 De overeenkomst gesloten met CB is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
3.6 In geval van half jaar en jaar lidmaatschappen, wordt het lidmaatschap na de afloop periode omgezet naar een maand lidmaatschap welk maandelijks opzegbaar is.
3.7 Een lidmaatschap loopt van de eerste t/m de laatste dag van de maand. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van één maand.

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en indexering.
4.2 CB is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte credits die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.
4.3 Indien de Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die CB in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.
4.4 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.
4.5 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
4.6 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 CB zal via de website en/of het online registratiesysteem bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.
5.2 Indien CB voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat is om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is CB bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door CB schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat CB gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) gedurende drie weken na het verstrijken van de betreffende week, worden ingehaald; e.e.a. in overleg met CB. Indien de Activiteit(en) niet worden ingehaald komen deze te vervallen. Op het overeengekomen lesgeld/credits wordt geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hierover door CB anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.
6.2 Deelnemer dient zich te allen tijde minimaal 24 uur van te voren uit te schrijven voor deelname aan een Activiteit. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit via het online inschrijfsysteem. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschied verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld worden in dit geval nimmer gerestitueerd.
6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is CB verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van CB, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal CB mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.
6.4 CB behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is CB nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van CB ligt.
6.5 In geval van blessures, vakanties of andere redenen waardoor Deelnemer verhinderd is of niet deel kan nemen aan een training, heeft deelnemer de mogelijkheid om in totaal per 12 maanden zijn/haar lidmaatschap maximaal 5 weken te bevriezen. In deze context betekend dat, dat Deelnemer lid is zonder dat hij/zij lesgeld hoeft te betalen. Na deze 5 weken wordt het lidmaatschap weer geactiveerd en is het niet mogelijk deze binnen deze 12 maanden opnieuw te bevriezen.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN CB

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.
7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan CB mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door CB. CB zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.
7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan CB, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.
7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.
7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij CB. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk. In het geval van een jaar- of halfjaarlidmaatschap is definitief stopzetten niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 CB is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
8.2 CB is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door CB, of instructeurs in dienst van CB, gegeven instructies.
8.3 CB is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CB. Indien CB aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van CB genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.
8.4 Deelnemer is jegens CB aansprakelijk wanneer CB op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door CB– of instructeurs in dienst van CB – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient CB te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.
8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. CB is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.
8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is CB niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op CB, aangezien door deelname aan een Activiteit bij CB slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van CB opvolgen.
9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door CB te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen. In het geval van binnen activiteiten komt dit neer op binnen schoenen en schone sportkleding.
9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop CB de situatie zal beoordelen.
9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.
9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door CB, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor CB. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt van uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door CB.

10. GESCHILLEN

10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen de Deelnemer en CB over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze CB te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Deelnemer als CB worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.
10.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Deelnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan CB heeft voorgelegd.
10.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
10.5 Wanneer de Deelnemer een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is CB aan deze keuze gebonden. Wanneer CB dat wil doen, zal de Deelnemer binnen vijf weken na een daartoe door CB schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt CB de keuze van de Deelnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is CB gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
10.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
10.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan CB surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
10.8 De Geschillencommissie dient een erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) aangesloten partij te zijn.

Wat is mijn BMI?

Bereken hier of jouw BMI een gezonde BMI is
CM
KG

Referenties


  • Sanne
    'The voice in your head that says 'you can't do this' is a LIAR!!!' Mijn naam is Sanne, ik ben 26 jaar oud en al zolang ik weet ben ik wat te zwaar. Dit verergerde een paar jaar geleden alleen maar door prednisonkuren, maar zeker ook het gaan samenwonen en het Bourgondische leven waren grote boosdoeners! Precies een jaar geleden was ik hier helemaal klaar mee, ik baalde gruwelijk van mezelf en wilde voor de volle 100% hier iets aan gaan doen! Ik besloot dat een personal trainer voor mij perfect zou zijn i.v.m. de welbekende stok achter de deur! Ik ben gaan zoeken in de omgeving en kwam uit bij Sports & Lifestyle in Den Bosch. Ik sloot eerst een contract af voor 3 maanden en daarna zou ik wel zien.... Nou ik zal je vertellen de eerste trainingen waren verschrikkelijk! Wat confronterend! Voor m'n gevoel kon ik niks en de verzamelde moed zakte in m'n schoenen. Ondertussen zijn we een jaar verder en doe ik het nog steeds, het is zo ontzettend leuk!! Ik geniet nu zo van het sporten, de doelen verzetten, de contacten en het uitdagen van jezelf! De trainers zijn gezellig, motiveren je en geven je een goed gevoel! Doordat Sports & Lifestyle samenwerkt met een voedingscoach ben ik tegelijkertijd gestart met een voedingsplan en hierdoor heb ik een hele andere gezonde leefwijze ontwikkeld! Ik heb mijn begin doel (20 kilo) ruimschoots gehaald en daardoor ben ik mijn doelen gaan verzetten.Ondertussen, 1 jaar later dus, ben ik 30 kilo lichter, 12% vetpercentage en 25 cm middelomtrek kwijt! Maar waar ik ook minstens net zo blij mee ben is dat ik sindsdien ook rijk ben aan, conditie, kracht, een passie voor sporten, doorzettingsvermogen, vechtlust en spiermassa! Ik ben een stuk blijer met mezelf, ben minder onzeker en kijk er écht elke keer heel erg naar uit als ik weer 'mag' gaan trainen! Ik hoef niet verder meer af te vallen, nu heb ik m'n doelen verzet naar een strakker en krachtiger lichaam Dus we gaan nog even door! Tenslotte ben ik van mening dat iedereen dit kan! Het is een kwestie van DOEN! Je moet het wél voor de volle 100% willen, anders lukt het niet.Verlies je doelen niet uit het oog, wat anderen ook zeggen en doe het vooral voor jezelf! Sanne
  • Richard
    'Zo strak als een dennennaald naar Schotland !! Na Schotland dit nog even doortrekken. #sportvasten' Richard
  • Mandy
    'Ik leef veel gezonder en heb meer energie dan ooit' Na een tijd van verdiepen en informatie inwinnen met betrekking tot personal training mogelijkheden rondom Den Bosch uitgekomen bij Fitsyou Personal & Small Group Training. Vanaf het eerste moment prettig en ongedwongen contact gehad. Na een inventarisatie van mijn wensen en het bespreken van de mogelijkheden welke daarbij aan konden sluiten, heb ik besloten om te starten met personal training. De persoonlijke aandacht tijdens het trainen, het rekening houden met mijn wensen, het motiveren en de persoonlijke interesse van de trainers maken dat ik met veel plezier heb getraind het afgelopen jaar én mijn jaarabonnement zojuist verlengd heb met in elk geval een halfjaar! Ik kan het iedereen aanraden! De trainers zijn gemotiveerd om je te helpen bij het behalen van jouw doelen. Dit doen zij niet alleen op 'de Rietvelden’, maar zij zorgen ook voor motivatie en voor sportschema’s thuis of in de sportschool. Mandy
City Bootcamp B.V. - Rietveldenweg 16a, 5222 AR 's-Hertogenbosch
073 7511 486 / 06 247 388 54 - info@fitsyou.nl - KVK 78120322 - BTW nr NL861269779B01